Regulamin

REGULAMIN II Marszobiegu Salezjańskiego

I Cel

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 2. Aktywizacja społeczności Szkół Salezjańskich.

II Organizatorzy

 1. Organizatorem II Marszobiegu Salezjańskiego jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu.
 2. Dyrektorem biegu jest Krzysztof Wietrzykowski, e-mail: wietrzykowski(at)op.pl.
 3. Biuro zawodów – sekretariat Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań.

III Termin i trasa biegu

 1. Bieg odbędzie się 19 maja 2018 r. (sobota), na terenach Leśnictwa Antoninek. Start o godz. 10:00 przy źródełku na Malcie.
 2. Trasa mieszana drogami i duktami leśnymi, dystans ok. 4 km, 1 pętla, oznaczona co ok. 500 m taśmą w kolorze biało-niebieskim.
 3. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.

IV Klasyfikacja i pomiar czasu

 1. Zawody rozgrywane będą w następujących klasyfikacjach:
 • “MARSZ” – klasyfikacja generalna dla marszu kobiet i mężczyzn
 • “BIEG” – klasyfikacja generalna dla biegu kobiet i mężczyzn
 • “DRU” – klasyfikacja drużynowa (uczeń kl. 1-6 PSSP + rodzic/e / opiekun/owie)
 • Klasyfikacje biegu kobiet i mężczyzn, w kategoriach wiekowych:

(KOBIETY/MĘŻCZYŹNI)

“K 1-3”/“M 1-3” – wiek 6-9 lat

“K 4-6”/“M 4-6” – wiek 10-12 lat

“KGIM”/“MGIM” – wiek 13-15 lat

“KLO”/“MLO” – wiek 16-18 lat

“K 19+”/“M 19+” – dorośli od 19 lat

W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy mogą zostać przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

 1. Pomiar czasu i ustalanie kolejności ukończenia biegu dokonywane będzie ręcznie przez sędziów wyposażonych w stopery.
 2. Klasyfikacja prowadzona będzie wg czasów brutto.

V Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Do zawodów dopuszcza się wyłącznie uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich, oraz ich rodziny lub prawnych opiekunów.
 2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od 18.04.2018 r. od godz. 12.00 do dnia 11.05.2018 r. do godz. 24:00, lub do wyczerpania limitu, na stronie www.biegsalezjanski.pl
 3. Nie będzie można dokonać zgłoszenia do biegu po 11.05.2018 r., oraz w dniu zawodów.
 4. Organizator ustala limit startujących, który wynosi 200 zgłoszonych zawodników.
 5. Weryfikacja zawodników i odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów, w terminie od 14 do 18 maja 2018 r.
 6. Pierwszeństwo uczestnictwa w biegu Organizator przyznaje uczniom Zespołu Szkół Salezjańskich. Osoby dorosłe z rodzin uczniów (lub ich prawni opiekunowie) mogą rejestrować się jako uczestnicy indywidualni, ale zostaną dopuszczeni do biegu tylko w przypadku, gdy na dzień zamknięcia rejestracji, na liście zgłoszeń zostaną wolne miejsca. Do tego czasu osoby dorosłe będą zapisywane na liście rezerwowej.
 7. Uczniowie z klas 1-6 szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie w drużynie z przynajmniej jednym dorosłym opiekunem. W tym przypadku nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa opisana powyżej w pkt. 4.
 8. Warunkiem uczestnictwa wszystkich uczniów w zawodach, jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego przez Rodzica lub Opiekuna prawnego oświadczenia o:

– zdolności dziecka do udziału w biegu,

– zgodzie na udział w zawodach osoby niepełnoletniej i braniu za nią odpowiedzialności.

Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w Biurze Zawodów, podczas odbioru pakietu startowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą.

 1. Dorośli uczestnicy przekazują Organizatorowi podpisane oświadczenia, w których deklarują, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach, oraz że startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko.
 2. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VI Sprawy finansowe

 1. Udział w zawodach jest bezpłatny.
 2. Podczas rejestracji elektronicznej uczestnicy mają możliwość zakupienia gadżetów pamiątkowych, stanowiących cegiełki na działalność Rady Rodziców ZSS. Po dokonaniu płatności przelewem, zakupione gadżety będą dołączone do pakietu startowego.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników.

 1. Zgłoszeni, zakwalifikowani i zweryfikowani zawodnicy, otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymają pamiątkowy medal.
 3. Zwycięzcy w kategoriach generalnych i kategoriach wiekowych, otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 4. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 5. Opiekunowie uczniów szkoły podstawowej nie będą klasyfikowani w kategorii “K18+”/“M18+”.
 6. Po biegu Organizator zapewnia posiłek oraz napoje.

VIII Przepisy porządkowe

 1. Zawodnicy mogą poruszać się wyłącznie po drogach i duktach leśnych. Niedozwolone jest przemieszczanie się na przełaj w drzewostanie.
 2. Trasa zawodów przebiega ogólnodostępnymi drogami leśnymi, po których mogą poruszać się rowerzyści i spacerowicze nieuczestniczący w imprezie.
 3. Zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie biegu oraz w strefach startu i mety, poza przeznaczonymi do tego celu pojemnikami.
 4. Zabronione jest niszczenie drzew, krzewów i ściółki leśnej, oraz urządzeń należących do Leśnictwa Antoninek.
 5. Podczas trwania imprezy zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.
 6. W razie wypadku lub złego samopoczucia, należy poinformować Organizatora.

IX Postanowienia końcowe

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki podczas imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.biegsalezjanski.pl.
 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.