Regulamin

I Cel

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 2. Aktywizacja społeczności Szkół Salezjańskich.

II Organizatorzy

 1. Organizatorem Marszobiegu Salezjańskiego „Poznańska Piątka” jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu.

 2. Dyrektorem biegu jest Krzysztof Wietrzykowski, e-mail: wietrzykowski(at)op.pl.

 3. Biuro zawodów – sekretariat Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań.

III Termin i trasa biegu

 1. Bieg odbędzie się 28 maja 2022 r. (sobota), na terenach Leśnictwa Dębina w Poznaniu.

 2. Trasa mieszana drogami i duktami leśnymi, dystans ok. 5 km, oznaczona co ok. 500 m taśmą w kolorze biało-niebieskim.

 3. Trasa nie posiada atestu PZLA.

 4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.

 5. Uczniowie klas 1-3 PSSP mają możliwość uczestnictwa w biegu dodatkowym na dystansie 500 m.

 6. Uczniowie klas 4-6 PSSP mają możliwość uczestnictwa w biegu dodatkowym na dystansie 2500 m.

 7. Uczestnictwo w którymś z biegów dodatkowych wyklucza możliwość startu w marszobiegu głównym.

IV Klasyfikacja i pomiar czasu

 1. Zawody rozgrywane będą w następujących klasyfikacjach:

 • “GEN” – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

 • Klasyfikacje kobiet i mężczyzn, w kategoriach wiekowych:

(KOBIETY/MĘŻCZYŹNI)

“K-6”/“M-6” – wiek 6-9 lat (roczniki 2013 – 2016)

“K-10”/“M-10” – wiek 10-12 lat (roczniki 2010 – 2012)

“K-13”/“M-13” – wiek 13-15 lat (roczniki 2007 – 2009)

“K-16”/“M-16” – wiek 16-18 lat (roczniki 2004 – 2006)

“K-19+”/“M-19+” – dorośli od 19 lat (roczniki 1922 – 2003)

W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy mogą zostać przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

 1. Pomiar czasu i ustalanie kolejności ukończenia biegu dokonywane będzie przy użyciu aparatury elektronicznej.

 2. Klasyfikacja prowadzona będzie wg czasów netto.

V Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Do zawodów dopuszcza się wyłącznie uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich, oraz ich rodziny lub prawnych opiekunów.

 2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie do dnia 23.05.2022 r. do godz. 24:00, lub do wyczerpania limitu, na stronie https://www.biegsalezjanski.pl/zapisy/

 3. Po tej dacie, oraz w dniu zawodów zgłoszenia nie będą już przyjmowane.

 4. Organizator ustala limit startujących, który wynosi 300 zawodników.

 5. Weryfikacja zawodników i odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie po zakończeniu zapisów w biurze zawodów (sekretariat szkoły), oraz w dniu zawodów.

 6. Pierwszeństwo uczestnictwa w biegu Organizator przyznaje uczniom Zespołu Szkół Salezjańskich. Osoby dorosłe z rodzin uczniów (lub ich prawni opiekunowie) mogą rejestrować się jako uczestnicy indywidualni, ale zostaną dopuszczeni do biegu tylko w przypadku, gdy na dzień zamknięcia rejestracji, na liście zgłoszeń zostaną wolne miejsca. Do tego czasu osoby dorosłe będą zapisywane na liście rezerwowej.

 7. Uczniowie z klas 1-6 szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie w drużynie z przynajmniej jednym dorosłym opiekunem. W tym przypadku nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa opisana powyżej w pkt. 6.

 8. Warunkiem uczestnictwa wszystkich uczniów w zawodach, jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego przez Rodzica lub Opiekuna prawnego oświadczenia o:

  • zdolności dziecka do udziału w biegu,

  • zgodzie na udział w zawodach osoby niepełnoletniej i braniu za nią odpowiedzialności.

Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w Biurze Zawodów, lub najpóźniej podczas weryfikacji w dniu zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą.

 1. Dorośli uczestnicy przekazują Organizatorowi podpisane oświadczenia, w których deklarują, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach, oraz że startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko.

 2. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VI Sprawy finansowe

 1. Udział w zawodach jest bezpłatny dla uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich.

 2. Dla uczestników niebędących uczniami Zespołu Szkół Salezjańskich, wpisowe wynosi 10 zł.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników.

 1. Zgłoszeni, zakwalifikowani i zweryfikowani zawodnicy, otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy.

 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymają pamiątkowy medal.

 3. Zwycięzcy w kategoriach generalnych i kategoriach wiekowych, otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 4. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 5. Opiekunowie uczniów szkoły podstawowej nie będą klasyfikowani w kategorii “K-19+”/“M-19+”.

 6. Po biegu Organizator zapewnia posiłek oraz napoje.

VIII Przepisy porządkowe

 1. Zawodnicy mogą poruszać się wyłącznie po drogach i duktach leśnych. Niedozwolone jest przemieszczanie się na przełaj w drzewostanie.

 2. Trasa zawodów przebiega ogólnodostępnymi drogami leśnymi, po których mogą poruszać się rowerzyści i spacerowicze nieuczestniczący w imprezie.

 3. Zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie biegu oraz w strefach startu i mety, poza przeznaczonymi do tego celu pojemnikami.

 4. Zabronione jest niszczenie drzew, krzewów i ściółki leśnej, oraz urządzeń należących do Leśnictwa Dębina.

 5. Podczas trwania imprezy zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

 6. W razie wypadku lub złego samopoczucia, należy poinformować Organizatora.

IX Postanowienia końcowe

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki podczas imprezy.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.biegsalezjanski.pl.

 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.